عيدكم كله بركه وخير 😍

ربنا يرحم كل عزيز علينا مفارقنا فى العيد , و ربنا يرد كل غائب ..

ربنا يحقق كل امانينا .. قولناها او داريناها ..

دمتم بود .. دمتم سالمين 🙏🏻

More Readings,

Comparing two versions of a design to see which performs better against a predetermined goal • A/B testing is an optimization technique that allows you to compare two different versions of a design to see which one gets you closer to a business ob...

Anthropomorphic forms are appealing when they are dissimilar or identical to humans, but unappealing when they are very similar to humans. Anthropomorphic forms are generally appealing to humans. However, when a form is very close but not identical ...

Experience sampling is a way to find out more about an experience while the event is actually happening. Participants stop what they are doing and take time to note their experiences over a period of days, weeks, or even years — which can result in...

The design-thinking ideology asserts that a hands-on, user-centric approach to problem-solving can lead to innovation, and innovation can lead to differentiation and a competitive advantage. This hands-on, user-centric approach is defined by the desi...

Participatory design (originally co-operative design, now often co-design) is an approach to design attempting to actively involve all stakeholders (e.g. employees, partners, customers, citizens, end users) in the design process to help ensure the re...

Objects and environments that embody naturalness, simplicity, and subtle imperfection achieve a deeper, more meaningful aesthetic. Wabi-sabi is at once a world view, philosophy of life, type of aesthetic, and, by extension, principle of design. The ...